Xem điểm sinh viên HUIT trên sinhvien.hufi.edu.vn

Posted on April 13th, 2016

Cách xem thông tin sinh viên HUIT không cần đăng nhập. Ở đây bạn có thể tra cứu thông tin họ tên, ngày sinh, số CMND, xem điểm, lịch học, xem công nợ...

Tra cứu thông tin sinh viên HUIT

Truy cập vào link này: Tra cứu thông tin sinh viên HUIT

Xem điểm HUIT

Bạn có thể xem thông tin sinh viên bằng cách nhập 1 trong các thông tin bên dưới kèm Mã bảo vệ:

  • Tra cứu bằng Mã số sinh viên
  • Tra cứu bằng Họ tên + Ngày sinh
  • Tra cứu bằng Số CMND

Sau đó nhấn Tra cứu, nếu thông tin nhập đúng sẽ hiện tra bảng Kết quả tra cứu.

Cách xem điểm sinh viên HUIT

Sau khi có kết quả tra cứu ở trên thì bạn nhấn vào link Xem điểm để xem kết quả học tập.

Xem thêm: Xem ảnh