About

Tôi là Lê Trung Đô, học chuyên ngành Công nghệ phần mềm.

Blog này nhằm mục đích chia sẻ kinh nghiệm, lưu lại những thứ hay ho, để lúc cần tìm lại xem.