Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh hoạt đầu khóa HUFI

Posted on August 15th, 2019

Nội dung Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh hoạt đầu khoá HUFI bao gồm 14 chương chứa gần 400 câu hỏi trắc nghiệm cho sinh viên HUFI ôn thi kết môn sinh hoạt đầu khoá.

 • Phần 1: Thông tin tổng quan về nhà trường
 • Phần 2: Thông tin đào tạo
 • Phần 3: Thông tin quy chế sinh viên và nội quy học tập
 • Phần 4: Thông tin quy định đánh giá rèn luyện
 • Phần 5: Thông tin quy định chế độ chính sách
 • Phần 6: Thông tin quy định môn học Giáo dục nghề nghiệp & công tác xã hội
 • Phần 7: Thông tin quy định công tác ngoại trú
 • Phần 8: Thông tin quy định an ninh trật tự trường học
 • Phần 9: Thông tin công tác đoàn & phong trào thanh niên
 • Phần 10: Thông tin và quy định thư viện
 • Phần 11: Thông tin chính trị và thời sự
 • Phần 12: Thông tin và quy định về an toàn giao thông
 • Phần 13: Thông tin phòng chống ma túy và HIV/AIDS
 • Phần 14: Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh