Kích hoạt Windows và Office online

Posted on January 1st, 2023

Hướng dẫn tự kích hoạt Windows 10,11, kích hoạt Office online cực nhanh và đơn giản, không dính virus.

  • Bước 1: Gõ powershell tại thanh menu tìm kiếm và chọn "Run as Administrator"
  • Bước 2: Copy và paste đoạn sau và nhấn Enter
irm https://massgrave.dev/get | iex
  • Bước 3: Nhấn vào thanh tiêu đề của cửa sổ Microsoft Activation Script và chọn các option tương ứng như dưới.
kích hoạt Windows, Office online

1. Kích hoạt Windows vĩnh viễn

2. Kích hoạt Windows đến năm 2038

3. Kích hoạt Windows hoặc Office 180 ngày

Nhấn chọn 1,2,3 tương ứng là nó sẽ tự chạy và kích hoạt online.

Source: github.com/massgravel/Microsoft-Activation-Scripts