Hướng dẫn deploy wordpress lên AWS EC2 Linux 2

Posted on November 21st, 2021

Mình đã thử qua WordPress Bitnami trên AWS Marketplace nhưng phát sinh một số lỗi và khó fix.
Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn deploy Wordpress lên AWS EC2 Linux 2 theo 2 cách: LAMP và Docker compose

I. Tạo mới một instance

Truy cập vào https://console.aws.amazon.com/ec2/

Từ EC2 Dashboard chọn Launch Instance. Chọn "Amazon Linux 2 AMI (HVM), SSD Volume Type"
Chọn t2.micro (Free tier eligible)
Chọn Review and Launch
...
Chú ý sau khi Launch xong thì vào tab Security chọn Security groups và Edit inbound rules thêm type HTTP và source Custom là 0.0.0.0/0

Ref: https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/EC2_GetStarted.html#ec2-launch-instance

II. Kết nối vào instance

Có nhiều cách để kết nối vào instance của EC2. Có 2 cách phổ biến sau:

 1. Kết nối qua SSH:
  Vào EC2 > Instances Nhấn buton Connect. Chuyển sang tab SSH client. Ở đây có đầy đủ thông tin hướng dẫn để connnect vào SSH Mỏ terminal và nhập vào tương tự như dưới
ssh -i "path/xxx.pem" [email protected]
 1. Kết nối qua Cyberduck:
  Chọn SFTP (SSH File Transfer Protoco) Nhập thông tin server là Public IPv4 DNS và SSH Private Key là file xxx.pem của bạn. Username là ec2-user

Ref: https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/AccessingInstances.html

Cách 1: Deploy wordpress lên AWS EC2 Linux 2 bằng LAMP

Cài Apache, MySQL, và PHP lên Linux được gọi ngắn gọn là LAMP.

Connect qua SSH và chạy các lệnh sau:

Cài apache, php, mariadb

sudo yum update -y
sudo amazon-linux-extras install -y lamp-mariadb10.2-php7.2 php7.2
sudo yum install -y httpd mariadb-server
sudo systemctl start httpd
sudo systemctl enable httpd

Cài phân quyền file

sudo usermod -a -G apache ec2-user

Logout ra và login lại vào SSH chạy tiếp

groups

Nếu hiện ec2-user adm wheel apache systemd-journal là ok

sudo chown -R ec2-user:apache /var/www
sudo chmod 2775 /var/www && find /var/www -type d -exec sudo chmod 2775 {} \;
find /var/www -type f -exec sudo chmod 0664 {} \;

Bảo mật cơ sở dữ liệu

sudo systemctl start mariadb
sudo mysql_secure_installation

Khi nhập lệnh trên sẽ hỏi xác nhập password. Bạn để trống và nhấn Enter.
Nhập Y cho toàn bộ các câu hỏi. Chú ý phần set password mới thì lưu lại pw mới đó để phục vụ sau này connect vào database bằng user root

Cài phpMyAdmin

sudo yum install php-mbstring php-xml -y
sudo systemctl restart httpd
sudo systemctl restart php-fpm
cd /var/www/html
wget https://www.phpmyadmin.net/downloads/phpMyAdmin-latest-all-languages.tar.gz
mkdir phpMyAdmin && tar -xvzf phpMyAdmin-latest-all-languages.tar.gz -C phpMyAdmin --strip-components 1
rm phpMyAdmin-latest-all-languages.tar.gz

Vào /var/www/html/phpMyAdmin đổi tên config.sample.inc.php thành config.inc.php

Ref: https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-lamp-amazon-linux-2.html

Cài WordPress lên AWS EC2

Vào Public IPv4 address/phpMyAdmin login với user là root, password là pw đã tạo trước đó ở bước 3
Tạo 1 db mới với tên tuỳ ý

wget https://wordpress.org/latest.tar.gz
tar -xzf latest.tar.gz
cp -r wordpress/* /var/www/html/
sudo vim /etc/httpd/conf/httpd.conf

Tìm đến đoạn <Directory "/var/www/html">
Nhập i để chuyển sang insert mode và sửa AllowOverride None thành AllowOverride All Sau đó lưa lại bằng cách nhấn ESC và gõ :w và Enter

sudo yum install php-gd
sudo chown -R apache /var/www
sudo chgrp -R apache /var/www
sudo chmod 2775 /var/www
find /var/www -type d -exec sudo chmod 2775 {} \;
find /var/www -type f -exec sudo chmod 0664 {} \;
sudo systemctl restart httpd
sudo service httpd restart

Cuối cùng là trỏ domain bạn về Public IPv4 address và truy cập sẽ hiện bước nhập database name.
Nhập tên database đã tạo trước đó. Host để mặc định là localhost.
User là root và password là pw đã tạo trước đó ở bước 3
Xong bấm Install là ok.

Ref: https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/hosting-wordpress.html

Cách update PHP 7.2 lên PHP 7.4

sudo amazon-linux-extras disable php7.2
sudo amazon-linux-extras disable lamp-mariadb10.2-php7.2
sudo amazon-linux-extras enable php7.4
sudo yum clean metadata
sudo yum install php-cli php-pdo php-fpm php-json php-mysqlnd
sudo systemctl restart httpd
sudo systemctl restart php-fpm

Gõ php -v nếu hiện như dưới là ok

PHP 7.4.21 (cli) (built: Jul 7 2021 17:35:08) ( NTS )

Ref: https://greggborodaty.com/amazon-linux-2-upgrading-from-php-7-2-to-php-7-4/Cách 2: Deploy wordpress lên AWS EC2 Linux 2 bắng Docker Compose

Mở terminal và chạy các lệnh sau:

sudo yum update
sudo amazon-linux-extras install docker
sudo systemctl start docker
sudo usermod -a -G docker ec2-user
exit
sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.29.2/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

Phiên bản mới nhất khi viết bài này là 1.29.2. Vào https://docs.docker.com/compose/install/#install-compose-on-linux-systems để lấy phiên bản mới hơn.

mkdir wordpress
vi ~/wordpress/docker-compose.yml

Nhấn phím i để chuyển sang mode insert và dán đoạn mã dưới đây vào:

version: "3.9"

services:
 db:
  image: mysql:5.7
  volumes:
   - db_data:/var/lib/mysql
  restart: always
  environment:
   MYSQL_ROOT_PASSWORD: yourpassword
   MYSQL_DATABASE: wordpress
   MYSQL_USER: wordpress
   MYSQL_PASSWORD: wordpress

 wordpress:
  depends_on:
   - db
  image: wordpress:latest
  volumes:
   - wordpress_data:/var/www/html
  ports:
   - "80:80"
  restart: always
  environment:
   WORDPRESS_DB_HOST: db:3306
   WORDPRESS_DB_USER: wordpress
   WORDPRESS_DB_PASSWORD: wordpress
   WORDPRESS_DB_NAME: wordpress

 phpmyadmin:
  image: phpmyadmin/phpmyadmin
  restart: always
  ports:
   - 3333:80
  environment:
   PMA_HOST: db
   MYSQL_ROOT_PASSWORT: yourpassword
volumes:
 db_data: {}
 wordpress_data: {}

Thay yourpassword bằng mật khẩu mới của bạn

Nhấn ESC và gõ :wq để save và thoát

cd ~/wordpress/
docker-compose up --build -d

Ref: https://qiita.com/HyunwookPark/items/92d10899cd19f2f06f91

Xong mở vào Security groups mở thêm port 3333 để truy cập vào phpMyAdmin