Câu hỏi trắc nghiệm Quản Trị Học HUFI

Posted on April 23rd, 2016

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị học HUFI

Quản trị học HUFI

Hình thức thi: Trắc nghiệm, Cuối kỳ 70%

Nội dung tài liệu gồm 8 chương, tổng cộng 207 câu.

  • Chương 1: Nhà quản trị và công việc quản trị
  • Chương 2: Sự tiến triển của tư tưởng quản trị
  • Chương 3: Văn hóa và môi trường hoạt động của doanh nghiệp
  • Chương 4: Quyết định quản trị
  • Chương 5: Hoạch định
  • Chương 6: Tổ chức
  • Chương 7: Lãnh đạo
  • Chương 8: Kiểm tra

Tải về: Tại đây

P/s: Học hết trong đây làm được 8 điểm trở lên