Quy hoạch tuyến tính HUFI | Đề thi trắc nghiệm có đáp án

Posted on June 12th, 2016

Đề thi trắc nghiệm Quy hoạch tuyến tính HUFI có đáp án các bạn tải về tham khảo. Đề cương ôn thi gồm 5 chương như sau:

Chương 1: (1.5đ) Giới thiệu bài toán quy hoạch tuyến tính

Bài toán QHTT tổng quát, chính tắc, chuẩn tắc, mối quan hệ của 3 bài tập

Chương 2: (3.5đ) Phương pháp đơn hình

Thuật toán đơn hình

Chương 3: (1đ) Bài toán đối ngẫu

Viết bt đối ngẫu, tìm PATƯ

Chương 4: (3.5đ) Bài toán vận tải

Thuật toán quy 0 cước phí ô chọn

Chương 5: (0.5đ) Sơ đồ mạng Pert


Download: TN_QHTT_HUFI_DOLT_UPDATE

Đề: Cô Đào Thị Trang