Ngân hàng câu hỏi và đáp án Phương pháp nghiên cứu khoa học HUFI

Posted on June 22nd, 2017

Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn Phương pháp nghiên cứu khoa học (PP NCKH) của trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp.HCM (HUFI). Hình thức thi tự luận 100% đề đóng. 2 câu lý thuyết(2 x 3đ) và 1 câu thực hành(4đ).

Nội dung ngân hàng câu hỏi và đáp án PPNCKH HUFI

Phần lý thuyết:

Câu 1: Khoa học là gì? Phân biệt tri thức khoa học và tri thức thông thường.
Câu 2: Đặc điểm của khoa học và vai trò của nó đối với cuộc sống con người?
Câu 3: Tại sao phải phân loại khoa học? Các bộ môn khoa học được hình thành như thế nào, cho ví dụ? UNESCO đã phân loại khoa học thành bao nhiêu lĩnh vực và đó là những lĩnh vực nào?
Câu 4: Hãy nêu những nội dung chủ yếu của các qui luật phát triển khoa học.
Câu 5: Nghiên cứu khoa học là gì? Mục đích và sản phẩm của nghiên cứu khoa học?
Câu 6: Hãy phân tích các mức độ nghiên cứu khoa học.
Câu 7: Các loại hình nghiên cứu khoa học? Căn cứ và ý nghĩa của việc phân loại đó?
Câu 8: Chuyển giao công nghệ là gì? Hãy phân biệt các thuật ngữ: "khoa học", "kỹ thuật", và "công nghệ"?
Câu 9:  Suy luận khoa học là gì? Có mấy loại suy luận, hãy phân biệt chúng?
Câu 10: Các bước để thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học? Các tiêu chí để đánh giá một đề tài tốt? Những lưu ý khi lựa chọn đề tài?
Câu 11: Hãy phân biệt mục đích và mục tiêu nghiên cứu? Những nguyên tắc chung để xây dựng mục tiêu nghiên cứu? Tiêu chuẩn để đánh giá một mục tiêu tốt?
Câu 12: Vấn đề khoa học là gì? Các phương pháp để phát hiện vấn đề khoa học?
Câu 13: Giả thuyết khoa học là gì? Mối liên hệ giữa giả thuyết khoa học với vấn đề khoa học? Thuộc tính cơ bản của giả thuyết khoa học?
Câu 14: Một giả thuyết được xem là giả thuyết khoa học khi chúng hội đủ các tiêu chí nào? Có những loại giả thuyết nào?
Câu 15: Các thành phần để hợp thành phép chứng minh một giả thuyết khoa học? Hãy phân biệt các thành phần đó?
Câu 16: Tiếp cận trong nghiên cứu khoa học là gì? Nội dung các phương pháp tiếp cận thường gặp?
 Câu 17: Phương pháp nghiên cứu khoa học là gì? Hãy phân tích các đặc trưng của phương pháp nghiên cứu khoa học?
Câu 18: Hãy phân tích các đặc điểm của phương pháp nghiên cứu khoa học.
Câu 19: Phân tích quan hệ giữa đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu. Cho một ví dụ về một đề tài nghiên cứu khoa học; hãy tìm đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu của đề tài đó.
Câu 20: Hãy nêu nội dung cơ bản của phương pháp quan sát khoa học? Vai trò và tầm quan trọng của phương pháp này đối với nghiên cứu khoa học?
Câu 21: Nội dung của phương pháp thực nghiệm, thí nghiệm? Vai trò và tầm quan trọng của phương pháp này đối với nghiên cứu khoa học?
Câu 22: Nội dung của phương pháp điều tra? Cho một ví dụ về câu hỏi anket đóng, anket mở và anket đóng – mở.
Câu 23: Nội dung của phương pháp mô hình hóa? Cho một ví dụ về đối tượng nghiên cứu bằng phương pháp này?
Câu 24: Nội dung của phương pháp phân tích và tổng kết kinh nghiệm? Ưu và nhược điểm của phương pháp chuyên gia?
Câu 25: Nội dung của phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết? Phương pháp này thường dùng cho các đề tài nghiên cứu thuộc loại hình nào, tại sao?
Câu 26: Nội dung của phương pháp phân loại, hệ thống hóa lý thuyết? Phương pháp này thường dùng cho các đề tài nghiên cứu thuộc loại hình nào, tại sao?
Câu 27: Nội dung của phương pháp giả thuyết và phương pháp lịch sử?
Câu 28: Mục đích của việc sử dụng phương pháp toán học trong nghiên cứu khoa học? Ưu điểm và vai trò của nó đối với các lĩnh vực nghiên cứu khoa học?
Câu 29: Nội dung của phương pháp xử lí thông tin định lượng? Trong điều kiện nào thì sử dụng việc mô tả bẳng con số rời rạc, bảng số liệu và biểu đồ?
Câu 30: Mẫu khảo sát và khung mẫu là gì? Nội dung của các phương pháp thông dụng để chọn mẫu khảo sát?
Câu 31: Các nội dung cơ bản khi xây dựng một đề cương nghiên cứu?
Câu 32: Các hình thức công bố kết quả nghiên cứu: mục đích và yêu cầu đối với mỗi hình thức công bố đó?
Câu 33: Nội dung cơ bản của một kế hoạch nghiên cứu?
Câu 34: Trình bày các bước để thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học? Các đặc điểm để đánh giá một đề tài tốt? Những lưu ý khi lựa chọn đề tài?
Câu 35: Cấu trúc logic của một thuyết trình nghiên cứu khoa học?
Câu 36: Trình tự logic của nghiên cứu khoa học.

Phần thực hành:

Câu 36: Anh/chi hãy cho biết nội dung một đề tài đã, đang hoặc sẽ nghiên cứu  với chủ đề về “Phát triển kinh tế”  ở nước ta hiện nay bao gồm các nội dung sau:
 • Tên đề tài

 • Chỉ rõ một vấn đề nghiên cứu.

 • Xác định mục tiêu nghiên cứu và đối tượng  nghiên cứu.

 • Dự kiến các phương pháp sẽ được sử dụng để thực hiện đề tài nghiên cứu đó.

Câu 37: Anh/chi hãy cho biết nội dung một đề tài đã, đang hoặc sẽ nghiên cứu  với chủ đề về “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG”  ở nước ta hiện nay bao gồm các nội dung sau:
 • Tên đề tài

 • Chỉ rõ một vấn đề nghiên cứu.

 • Xác định mục tiêu nghiên cứu và đối tượng  nghiên cứu.

 • Dự kiến các phương pháp sẽ được sử dụng để thực hiện đề tài nghiên cứu đó.

Câu 38: Anh/chi hãy cho biết nội dung một đề tài đã, đang hoặc sẽ nghiên cứu  với chủ đề về “AN TOÀN THỰC PHẨM”  ở nước ta hiện nay bao gồm các nội dung sau:
 • Tên đề tài

 • Chỉ rõ một vấn đề nghiên cứu.

 • Xác định mục tiêu nghiên cứu và đối tượng  nghiên cứu.

 • Dự kiến các phương pháp sẽ được sử dụng để thực hiện đề tài nghiên cứu đó.

Câu 39: Anh/chi hãy cho biết nội dung một đề tài đã, đang hoặc sẽ nghiên cứu  với chủ đề về “CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ”  ở nước ta hiện nay bao gồm các nội dung sau:
 • Tên đề tài

 • Chỉ rõ một vấn đề nghiên cứu.

 • Xác định mục tiêu nghiên cứu và đối tượng  nghiên cứu.

 • Dự kiến các phương pháp sẽ được sử dụng để thực hiện đề tài nghiên cứu đó.

Tải về FULL Ngân hàng câu hỏi và đáp án Phương pháp nghiên cứu khoa học HUFI