Web

Hướng dẫn cài WordPress lên heroku

Heroku là một dịch vụ PAAS (Platform As A Service) giống như Openshift. Heroku hỗ trợ rất nhiều nền tảng như PHP, Node.js, Ruby, Python, Java… Bài viết sẽ hướng dẫn cài WordPress lên heroku dùng PostgreSQL for WordPress, Amazon S3 and Cloudfront, WP Sendgrid, Wordpress HTTPS.

Sử dụng GIT CMD để đăng nhập

Tải vài cài GIT: https://git-scm.com/downloads

Mở GIT CMD lên và chạy lệnh

Heroku login

Trong đó email & password là tài khoản heroku của bạn.

Clone WordPress cho Heroku về máy

git clone git://github.com/mhoofman/wordpress-heroku.git

Tiếp Theo đó bạn chạy lệnh

cd wordpress-heroku

để dẫn đến folder wordpress-heroku đã clone lúc nãy.

Tạo Project trên Heroku

Heroku create Subdomain

Subdomain sẽ là tên sub domain do bạn đặt.

Sau khi tạo web của bạn sẽ ở địa chỉ này Subdomain.herokuapp.com

Tạo database PostgreSql cho WordPress

Chạy lần lượt 2 lệnh sau:

heroku addons:create heroku-postgresql
heroku pg:promote HEROKU_POSTGRESQL_INSTANCE

Trong đó HEROKU_POSTGRESQL_INSTANCE sẽ là tên PostgreSql mà bạn vừa khởi tạo được ở dòng lệnh 1

Hướng dẫn cài WordPress lên heroku

Đẩy mã nguồn lên Project

Chạy 2 dụng lệnh sau:

git add .
git push heroku master

Bây giờ bạn có thể truy cập vào địa chỉ trang wordpress của bạn rồi. letrungdo.herokuapp.com

Cách xóa app heroku

Chạy lệnh:

heroku apps:destroy

Hoặc bạn có thể vào tab “Settings” trong Heroku Dashboard và nhấn nút “Delete app” ở cuối trang.

Đồng bộ code từ máy tính lên server

git pull heroku master

Nguồn: https://github.com/mhoofman/wordpress-heroku

Giới thiệu về tác giả

letrungdo

Real name: Lê Trung Đô | Height: 1.67m, Weight: 55kg | Blood type: AB | Sport: Taekwondo ♥
Xamarin Developer at GMO-Z.com RUNSYSTEM

Thêm bình luận

Bấm vào đây để viết bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.