Category - Fix bug

Hướng dẫn sửa các lỗi về lập trình, cài đặt phần mềm hay gặp. Sửa lỗi Windows, sửa lỗi web, sửa lỗi laptop, pc… Sửa lỗi phần cứng cho laptop, điện thoại. Lỗi treo logo android khi up rom…