Web

Cài WordPress Full tính năng lên Heroku

Khi cài WordPress bản https://github.com/PhilippHeuer/wordpress-heroku, bạn sẽ không cài được plugins, themes khi chạy runtime ở giao diện web. Bài viết sẽ hướng dẫn cài plugins, themes, ngôn ngữ cho web…

Một click để cài wordpress lên heroku

Deploy

Nhấn vào nút trên sẽ tự động cài wordpress và các thành phần mở cần thiết như MySQL DB…

Sau khi cài xong, tiến hàng clone app về local để dễ dàng cập nhật.

Các bước tiến hành như sau:

Trên Mas OS: Mở Terminal gõ lần lượt các lệnh sau:

heroku login

[Nhập email và pass để login]

heroku git:clone -a APPNAME

[APPNAME là tên app lúc bạn tạo]

Nếu clone xong xuất hiện cảnh báo: “warning: You appear to have cloned an empty repository.” thì không vấn đề gì. Bạn tiếp tục nhập:

git remote add origin https://github.com/jamesward/heroku-connect-phone-change
git pull origin master

Tiếp tục:

composer update
git add .
git commit -m "Update project"
git push heroku master

Cài plugins, theme cho wordpress lên heroku

1. Cách cài plugin hoặc theme không phải bản chính thức từ wordpress

Copy theme vào thư mục /web/app/themes

Copy Plugin vào thư mục /web/app/plugins

Rồi chạy lệnh sau:

composer update
git add --force web/app/themes/YOUR_THEME_DIRECTORY
git add --force web/app/plugins/YOUR_PLUGIN_DIRECTORY
git commit -m "Added a custom theme"
git push heroku master

Thay đổi YOUR_THEME_DIRECTORY,YOUR_PLUGIN_DIRECTORY
bằng tên thư mục plugin hoặc theme của bạn.

2. Cách cài plugin hoặc theme bản chính thức từ wordpress

Tìm plugin cần add ở link https://wordpress.org/plugins/.

Ví dụ tìm plugin Yoast SEO được link https://wordpress.org/plugins/wordpress-seo/.

Copy wordpress-seo vào trang https://wpackagist.org/search tìm.

Nhấn vào version để lấy text “wpackagist-plugin/wordpress-seo”:”8.1″

Mở file composer.json trong thư mục project chính add thêm các dòng sau:

"require": {
  ....
  "wpackagist-plugin/wordpress-seo": "8.1",
  ......
"web/app/plugins/{$name}/": [
     .....
     "type:wordpress-plugin",
     "wpackagist-plugin/wordpress-seo",
     ....
],

Xong lưu lại và chạy lệnh:

composer update
git add .
git commit -m "Added plugin"
git push heroku master

File composer.lock sẽ tự động cập nhật khi chạy composer update.

Nếu muốn nâng cấp phiên bản wordpress thì sửa lại version mới nhất trong file composer.json.

"johnpbloch/wordpress": "4.9.8",

Cài theme cũng tương tự nhưng đặt trong

"web/app/themes/{$name}/": [
	"type:wordpress-theme",
	...XXX...
],

Cài languages cho wordpress lên heroku

Mặc định wordpress Dashboard chỉ có ngôn ngữ tiếng anh.

Vào https://translate.wordpress.org/locale/vi/default/wp để tìm các ngôn ngữ tương ứng cho

wordpress, plugin, theme.

Xong copy các file .mo vào các thư mục sau, nếu chưa có thì tạo mới.

web/app/languages/plugins
web/app/languages/themes

cài wordpress lên heroku

Xong push các thay đổi lên master.

Nguồn: 

https://github.com/PhilippHeuer/wordpress-heroku

https://github.com/PhilippHeuer/wordpress-heroku/wiki/WordPress—Plugins—Themes

https://stackoverflow.com/questions/13804885/heroku-gitclone-creates-empty-repository

Giới thiệu về tác giả

letrungdo

Real name: Lê Trung Đô | Height: 1.67m, Weight: 55kg | Blood type: AB | Sport: Taekwondo ♥
Xamarin Developer at GMO-Z.com RUNSYSTEM

Thêm bình luận

Bấm vào đây để viết bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.